सेयार

नि थाखाय रिजाल्ट नायगिर रोंगौथि बांहोनाय

RSS जेब्लाबो आपडेटेड आर एस एस फिडखौ साबस्क्राइब खालाम

आइटेमफोरा नों नायगिरनाय सोदोबफोरजों गोरोबदों
रिजाल्टफोरखौ फिल्टार खालाम
Item type
गोदान आइटेमफोरसर्ट खालामदों गोनांथि · खालार (गोदानथारा गिबि) · हांखोजों
भारताव दिहुननाय
बे आयदाया भारताव दिहुननायनि गुमुरखौ सोफानानै लागोन-बेयो दिहुनथाइ खोन्दोखौ जौगाहोनायनि मोनसे गोख्रों आगान
जायगायाव दं समाज अनसाइ / रोंगौथि बांहोनाय
मोन्नो हाथाव भारत अभियान
बे बिमुङा मोन्नो हाथाव भारत अभियान -सुगमया भारत अभियाननि सोमोन्दै फोरमायथिगोन
जायगायाव दं समाज अनसाइ / गुबुन गुबुनै-मावनो हाथाव जौगाथाय
प्रधान मन्त्री आवास योजना (गासैनिबो थाखाय न-नोगोर)
बे आयदायाव प्रधान मन्त्री आवास योजना (गासैनिबो थाखाय न-नोगोर) मावथांखिनि सोमोन्दै फोरमायनाय जादों।
जायगायाव दं समाज अनसाइ / मावथांखि-नोगोरनि निखावरिखौ फोजोबनाय
गोहो
सोलोंथाइ
रोंगौथि बांहोनाय
बे आयदाया भारताव दिहुननायनि गुमुरखौ सोफानानै लागोन-बेयो दिहुनथाइ खोन्दोखौ जौगाहोनायनि मोनसे गोख्रों आगान
जायगायाव दं समाज अनसाइ
Back to top