सेयार
आइटेमफोरा नों नायगिरनाय सोदोबफोरजों गोरोबदों
रिजाल्टफोरखौ फिल्टार खालाम
Item type
गोदान आइटेमफोरसर्ट खालामदों गोनांथि · खालार (गोदानथारा गिबि) · हांखोजों
स्टेन्द अप इन्दिया मावथांखि
बे बाहागोआव स्टेन्द अप इन्दिया मावथांखिनि गुमुर होनाय जादों।
जायगायाव दं समाज अनसाइ / एस.सि. जौगाखांथाय / स्टेन्द अप इन्दिया
गसंख्रां भारत बिथांखि
बे बिमुङा एस.सि./स.टिफोरनि आरो आइजोफोर फालांगिनि थाखाय गसंख्रां भारत बिथांखिनि सोमोन्दै मिथिथाय होगोन
जायगायाव दं समाज अनसाइ / एस.सि. जौगाखांथाय
Back to top