सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

आदारा मा?

बे बिमुङा आधार कार्द / नोगोरारिफोरनि थाखाय इउनिक आइदेनटिफिकेशन नाम्बारनि सोमोन्दै मिथिहोगोन।

आदारा मा?

  • Aआधारा जाबाय मोनसे मोन 12 अनजिमा गोनां भारत सरकारनि जानानै भारतनि जरखा सिनायथि बिगोमाया होनाय गावारि सिनायथि नम्बर।
  • बे नम्बरा भारतनि जेरावबो थं आरो सिनायथि होनाय सिबिथाय होगोन। भारतनि लाइजाम आरो इ-आधार इउआइदिएआइ वेबसाइटनिफ्राय दाउनलद खालामनानै मोननायाबो बाहायजायो।
  • जायखि जाया सुबुं, बैसो आरो आथोन बासियालासे, भारतनि थागिरि आरो इउआइदिएआइ आ होनाय नाइफामफिननाय मावखान्थिखौ जायफोरनो सुफुंनो हायो बिसोरनो आधारनि थाखाय मुं थिसननो हायो।
  • साफ्रोम सुबुङा बेसेन होआलासे खनसेल मुं थिसननो हागोन।
  • मोनफ्रोम आधार नम्बरा साफ्रोम सुबुंनि थाखाय जरखा जागोन आरो अराय जिउनि थाखाय बेयो जोरथाय जागोन। आधार नम्बरा सम मथे सिबिथाय मोननायाव हेफाजाब होगोन जेरैहाय बेंकिं, मबाइल फन फोनांजाबनाय आरो सरकारनि गुबुन गुबुन आरो सरकारि नङि सिबिथाय।

आधारा जाबाय:

  • अनलाइनाव गोरलैयै बेसेन होनाङाजासे नायबिजिरनो हागोन।
  • सरकार आरो गावारि दोनथुमखवाव थानाय जरखा आरो एग्रे बेग्रे अनजिमानि नंखाय सिनायथिफोरखौ फोजोबस्रांगोन।
  • ओनसोल गैयि आरो धोरोम, हारि जायखि जाया थाखो राननायनि सायाव बिथा खालामनानै खान्थि गैयि नम्बर सोमजिखांहोनायफोरखौ फोजोबस्रांगोन।

आधारा मा आरो माया आधार नङा

फारि नं

आधारा मा

माया आधार नङा

1

मोनसे 12-अनजिमा गोनां गथ गथायफोरखौ लाफानानै गावारि साफ्रोमबो भारतारिनि जरखा सिनायथि

गुबुन मोनसे जुदा कार्द

2

Enaसाफ्रोम भारतारि थागिरिफोरनि थाखाय सिनायथि

गंसे नखराव गांसे आधार कार्दानो थोजासे

3

साफ्रोम सोद्रोमानि सानस्रियारि फोरमान आरो ओनसोलारि मिथिथायनि सायाव बिथा खालामनानै दानाय जरखाथि

हारि, धोरोम आरो रावनि तथ्यखौ होनानै कार्द लानाय

4

बेयो मोनसे बेसेन नाङि मोनसे सिबिथाय जेराव आथिखालनि थंखौ लानानै साफ्रोम सुबुङानो लानो हागोन

जायफोरहा फोरमानथि बिलाइ गोनां साफ्रोम भारतनि थागिरिफोरानो लाथारनांगोन

5

साफ्रोम सुबुंनो मोनसेल आधार ID नाम्बार होनाय जागोन

सासे सुबुङा मोनसे बांसिन आधार ID नाम्बार लानो हागोन

6

आधारा मोनसे गुदि सिनायथिनि इसिङारि दाथायखौ होगोन जायखौ सिनायथि गोनां आरजलायाव बाहायनो हागोन (जेरैहाय – रेशन कार्द, पासपर्ट बायदि बायदि)

आधारा गुबुन गासै IDs फोरखौ सोलायना होगोन

7

UIDAI आ नंगौ नङा जायखिजाया फोरमान नागिरनायनि फिन्नायखौ होगोन

UIDAI नि तथ्यखौ राइजोआरि आरो गावारि बिगोमाफोराबो बाहायनो हागोन

फुंखा: इउ आइ दि ए आइ

2.8125
दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top