हम / गोहो फिडस
सेयार
नाय
  • हादरसा Review in Process

गोहो फिडस

E

गामियाव मोब्लिब जगायनाय
गामियाव मोब्लिब जगायनाय बिथांखि आरो स्किमफोरजों सोमोन्दो गोनां खोथाखौ बे खोन्दोआव होनाय जादों।
गाहाइ मन्थ्रि जोंसार यजना (प्रधान मन्त्री उज्वल यजना)
बे बिमुङा गाहाइ मन्थ्रि जोंसार यजनाजों सोमोन्दो गोनां मिथिथायखौ होगोन।
गोहो
शौर्एस् ओफ् एनेर्ग्य्
शौर्एस् ओफ् एनेर्ग्य्
सुर्यमित्र आदब जौगाथाय मावहाबाफारि
बि बिमुङा सुर्यमित्र अदब जौगाथाय मावथांखि सोमोन्दैनि मिथिथाय होगोन।
Back to top