हादरनां देहा हाबाफारिफोर — विकासपेदिया
हम / सावस्रि / खान्थिफोर आरो मावथांखिफोर / हादरनां देहा हाबाफारिफोर
सेयार
बे फल्दारखौ सुजुनो नोंहा थोजासे उदांस्रि गैया। नोंथाङा बे मेसेजखौ गोरोन्थियै मोन्दों होनना सानोब्ला साइट एडमिनिस्ट्रेशनखौ कन्टेक्ट खालाम
Back to top