हम / समाज अनसाइ / समाज अनसाइ सावरायनायनि फराम
सेयार

समाज अनसाइ सावरायनायनि फराम

बे फरामा समाज अनसाइ सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सावरायनायनि थाखाय दं

सोलिबाय थानाय सावरायनाय एबा गोदान सावरायनायव बाहागो लानो गाहायनि फरिलाइनिफ्राय लोब्बा गोनां फरामखौ सायख
फरामनि मुं सावरायनायफोर दाबावेसो सावरायदों
दिसस्तेर् मनगेमेन्त् 0 जेबो सावरायनाय जागायजेनाखै
Back to top