हम / आबाद
सेयार

आबाद

 • agr1

  अरायथा जिउ खुंनो थाखाय मिथिंगायारि फुंखाफोरखौ सामलायनाय

  भारत हादरा बायदि रोखोमनि मिथिंगायारि फुंखाफोरजों बुंफबनाय आरो बेफओरनो बांसिन सुबुं अनजिमानि जिउ खुंनायनि फुंखा। बेनिखायनो हारि माहारिफोरा बेफोरजों लोगोसेयै अरायथा जिउ खुंनो थाखाय बे फुंखाफोरखौ अरायथानि सामलायथिया गोनांथार।.

 • agr2

  आबादनि गेजेरजों मुलाम्फायारि थिसनथाय आरो लोब्बा गोनां खामानिफोर

  भारताव आबाद आरो बेजों लोब्बा गोनां खामानिफोरा (फार्म एबा फार्म नङै मोन्नैबो) मुलाम्फायारि थिसनथायनि गोबां खाबु दं। बे बेलायाव गोजौ आरो गाहाइ बिथाखोजों गुवार सोमोन्दो, गोख्रों बिखान्थियारि मदद आरो रिस्क मेनेजमेन्ट बिथांखिफोरा एन्टारप्रेनिउरफोरा लानो गोनांथार मददारि राहाफोर।.

 • agr3

  मुलाम्फानि गियान आरो साबसिन खामानि जानायखौ फोरमायथिनाय

  जाफुंसारै इन्डिजेनास बिरोंदामिन बाहायनानै मुलाम्फा मोननाय आबादारिफोरनि रोंगौथि, साबसिन आबादारि राहा दिहुन्नाय, गुबुन आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो गोसोनि बोलो होनायफोरखौ फोरमायथियो। खामानि गोनां गियानखौ फिसा आरो गोग्लैसोनाय आबादारिफोरनो फोरमायथिनाया समनि थिननाय।

विकाशपेडिया पर्टेलनि आबाद खोन्दोया मावससोम सुबुंफोरा बिहोमा होनाय बे खोन्दोनि गेजेरजों आबाद आरो बेजों लोब्बा थानाय खोन्दोफोरनि सोमोन्दो गोनां खारिथि आरो गियानफोरखौ होनो थआंखि लादों। बे बिथानि मोनसे स्टेकहल्दार महरै नोंथाङा गावनि नोजोरफोरखौ होनो हागोन, गावनि रोंगौथिखौ फोरमायनो हागोन आरो थोजासे फुंखाफोरनि सायाव नोंथांनि गियानखौ फेहेरनो हागोन आरो नोथाङा रोंनाय गियानखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन।

विकाशपेडिया पर्टेलनि आबाद खोन्दोया गाहायाव होनाय आयदाफोराव गाहायै गोनांथि होगोन।.

आबादनि इनपुटस

जोलै, हासार आरो एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरखौ लाफानानै गोबां इनपुटफोरखौ बानायनाय आरो बाहायनायखौ बोयाव होनाय जायो।

आबाद दिहुनथाइ

गाबां आबादफोर मावनायनि पेकेज, आइ.पि.एम., गोदान बिरोंदामिन, बोथोर आरो हाथायनि सोमोन्दै बेयाव गुवारै होनाय जायो।

आबाद मावखांनायनि उननि बिरोंदामिनफोर

दिहुनखांनाय आबाद, प्रसेसिं खालामनाय आदार आदार रैखाथिनि मानथाखोफोरनि थाखाय जौगाहोनाय बिरोंदामिनफोरखौ बाहायनायनि सोमोन्दै बेयाव आबुङै होनाय दं।

मि जुनारफोर

मोसौ, मैसो, बोरमा, सेसा आरो अमाफोरनि कमार्सियेल दिहुनथायनि सोमोन्दै बेयाव सावरायनाय जायो।

फिनाय दाव

गोबां दावफोरनि कमार्सियेल दिहुनथाय आरो गोनोखोयारि सामलायथिनि सोमोन्दै बेयाव आबुङै होनाय जायो

ना फिनाय

ना फिनाय, नाथुर फिनाय, मुखुथा दिहुन्थायखौ लाफानानै ना दिहुन्थाइनि गोबां बिथिंफोर, बेसेन गोनां दिहुनथाय, दाजेम बायदिफोरनि सोमोन्दै बेयाव होनाय जायो।

आबाद एन्टारप्राइज

फिसा आरो गोग्लैसोनाय आबादारिफोरनि थाखाय गोबां खाबजाथाव आबाद एन्टारप्राइजफोरनि सोमोन्दै बेयाव आबुङै दं।

साबसिन राहाफोर

फोथाराव नायबिजिरनाय आरो रोंगौसाफोरनि रोंगौथिनि बिथायाव गोजोर आबाद, मि जुनार फिनाय, ना फिनाय, आबादारि एन्टारप्राइज, फेहेरथाय राहाफोरनि साबसिन आजावजानाय आदबफोरनि सोमोन्दै बेयाव आबुङै होनाय दं।

बिखान्थि आरो राहाफोर

आबाद, मि जुनार फिनाय, ना फिनाय, गामियारि थिसनथाइफोरनि बिखान्थि आरो राहाफोरनि सोमोन्दै फोरमायथि दं।

आबाद क्रेडिट

आबादारि क्रेडिट, क्रेडिट फसंथान आरो बेजों सोमोन्दो गोनां राहाफोरनि आयदानि सोमोन्दै बे खोन्दोयाव होनाय दं।

आबाद इन्सुरेन्स

गोबां इन्सुरेन्स प्रडाक्टस जायफोर आबाद आरो लोब्बा गोनां खामानिफोरखौ सरजाबफायो, बेफोरनि आबुं फोरमायथि जेरै प्रिमियाम, कभारेज एरिया, क्लेइम खालामनायनि राहाफोरखौ बेयाव हेनाय दं।

आबाद फान्जामुथि

आबाद आरो लोब्बा गोनां खोन्दोफोरनि गोबां वेबसाइट आरो पर्टेलफोरनि लिंकखौ बेयाव होनाय जायो।

सावरायनायनि जथुम

आबाद आरो लोब्बा गोनां खोन्दोजों सोमोन्दो गोनां गोबां आयदाफोरखौ सावरायनायनि बिथा।

Dhiren Boro Baksa Jan 31, 2016 04:43 PM

boro raujwng forainw mwnna rwkhaywi bujinw hadwng . bni thakhai vikaspedianw angnifray rwjw rwjw sabaykhor

Bipul Boro Feb 05, 2016 07:32 PM

Ang jwbwd jwbwd gwjwnnai mwndwng. Bima raojwngnw net ao online forainw mwnna.

Bekhainw ang angni gwrbwsingnifrai Vikaspedia ni sim rwja rwja sabaikhor baohorbai..

Gwjwnthwng.

Dijen Boro Feb 07, 2016 08:25 PM

manw jebw nujayakhwi aabatni swmwndwi

D ch.Basumatary Nov 02, 2016 12:10 AM

boro raojwng porynw hanai makase abadni sayao rwkayai nem neti kwntany sidepwr dng nma...

Utkarsh gupta Feb 16, 2017 01:07 PM

नि पोर्तल

दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top