हम / इ-गभार्नेन्स / दिजि भारत / हादोरारि दिजिटेल लेखा रोंनाय मिशन
सेयार
नाय
 • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

हादोरारि दिजिटेल लेखा रोंनाय मिशन

बे बिमुङा हादरारि दिजिटेल लेखा रोंनाय मिशन (NDLM) एबा दिजिटेल साक्षरता अभियाननि सोमोन्दै मिथिथाय होगोन।

सरासनस्रा नोजोर

दिजिटेल साक्षरता अभियान(DISHA) एबा हादरारि दिजिटेल लेखा रोंनाय मिशन (NDLM) बिथांखिया हादरनि गासै राइजोफोर / मिरुजों खुंजानाय राइजोफोर अंगनाबादि आरो आशा खामानि मावग्राफोर आरो गनायथि गोनां रेशन फालांगिरिफोरखौ लाफानानै गासै 52.5 लाख सुबुंफोरनो IT फोरोंथाय होनो थि खालामदों जाहाथे IT रोंथाय गैयि नोगोरारिफोरखौ IT रोंहोनो हायो। जाहाथे बिसोर गावसोरनि खामानि आरो सुबुं दारायारि आरो जौगालु मावफारिफोर गोख्रोङै बाहागो लानो हायो आरो बिसोरनि जिउ दैदेननायखौ जौगाहोनो हायो।

बेनि थांखियानो जाबाय ICT नि गुदि सोमोन्दो गोनां आदबखौ सोलोंगेराफोरनो मिथिहोनाय जाय नोगोरारिफोरखौ IT बाहायनायव गोरलै खालामगोन आरो सोमोन्दो गोनां बाहायथि आरो सुबुंदारायारि मावफारियाव गोख्रोङै बाहागो लानो हायो आरो बिसोरनि जिउ दैदेननायाव सुबिदाफोरखौ दावगाहोनो हायो। दिजिटेल दाजेमफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों सुबुंफोरा मिथिथाय, गियान आरो आदबफोरखौ मोननो हागोन।

दिजिटेल लेखा रोंनायनि बुंफोरथि

दिजिटेल लेखा रोंनो हानाया जादों सुबुंफोर आरो हारिफोरखौ जिउनि थासारिफोरनि गेजेरजों ओंथि गोनां खामानिफोरनि थाखाय दिजिटेल बिरोंदामिन बाहायनायखौ मिथिहोनाय।

फोरोंथायनि थाखो फारिफोर

IT नि थोरोबनै बिथांखिनि सिङाव फोरोंथाय होनाया गाहायाव होनाय बादि-

1. दिजिटेल लेखा रोंनायखौ गनायथि होनाय (थाखो 1):

 • थांखिफोर :सासे सुबुंखौ IT रोंनाय खालामनो, जाहाथे बियो दिजिटेल दाजेमफोर जेरै मबाइल फनफोर, टब्लेटफोर बायदिफोरखौ बाहायनो हायो, दैथायनो आरो इ-मेइल नाजावनो आरो मिथिथायनि थाखाय इन्टारनेट बायदिफोरखौ नागिरनो हायो।
 • फरा सम : 20 घन्टा (खमैबो 10 सान आरो बांसिना 30 सान)

2. दिजिटेल लेखा रोंनायनि गुदि (थाखो 2):

 • थांखिफोर : IT लेखा रोंनायनि अनगा गोजौ थाखोआव सरकार आरो गुबुन एजेनसिफोरा नोगोरारिफोरनो होनाय बायदि बायदि इ-गभार्नेन्स सिबिथायफोरखौ नांनाय बादियै मोननो थाखाय नोगोरारिफोरनो फोरोंथाय होनाय।
 • फरा सम : 40 घन्टा (खमैबो 20 सान आरो बांसिना 60 सान)

3. मोननैबो फरानि थाखाय फोरोंथायनि बिजों: भारतनि मावखवारि रावफोर

आरजाथाव सायख मान

 • गासै नखरफोरानो बे बिथांखिनि सिङाव आरजाथाव जागोन जेराव 14 निफ्राय 60 बोसोर बैसोनि सासेबो सुबुंफोरा IT रोंनाय नङा।
 • थाखो 1 फोरोंथायनि थाखाय : IT रोंनाय नङि – थाखो 7थि थाखो उथ्रिनाय।
 • थाखो 2 फोरोंथायनि थाखाय : IT रोंनाय नङि - खमैबो 8थि थाखो उथ्रिनाय।

मासुल

बायदि बायदि थाखोफोरनि रांखान्थियारि अनसुंथायाव दंफायो:

 • 75% सरासनस्रा थाखोनि सोलोंसाफोरनि थाखाय फराय मासुल (25% फराय मासुलखौ सोलोंसाफ्रा होनांगोन)
 • 100% SC/ ST आरो BPL थाखोनि सोलोंसाफोरनि थाखाय फराय मासुल।
 • थाखो 1 फरा मासुल :

  SC/ ST आरो BPL थाखोनि सोलोंसाफोरा फोरोंथायनि थाखाय मासुल गैया आरो सरासनस्रा थाखोनि सोलोंसाफ्रा 125 रां फराय मासुल होनांगोन।
 • थाखो 1 फरा मासुल :

  SC/ ST आरो BPL थाखोनि सोलोंसाफोरा फोरोंथायनि थाखाय मासुल गैया आरो सरासनस्रा थाखोनि सोलोंसाफ्रा 250 रां फराय मासुल होनांगोन।

बाहायथाय मावखान्थि

NGOफोर, उद्यगफोर, सराकरि सिनायथिजानाय मिरुफोर, जथाय सिबिथाय मिरुफोर (CSCs) आरो मोजां दाथायारि गनायथिजानाय सोलोंथायारि फसंथानफोरा सायखनाय गंफ्रोम राइजो / मिरुजों खुंजानाय राइजोनि जिल्लाफोर / खोन्दोफोर / गामि पन्छायतफोरनि नोगोरारिफोरनो IT नि सायाव रोंथाय आरो जौगाथायनि थाखाय सा जि लाख नोगोरारिफोरनो फोरोंथाय होनो हायो। फोरोंथायखौ दाब दाब जायगानि CSC फोरखौ लाफानानै बैसो गोरा लेखा रोंनाय मिरुफोर, NIELIT मिरुफोर, RSETI, NGO फोरा लेखा रोंनाय बायदिफोराव नांफानाय फोरोंथाय मिरुफोराव होनाय जायो।

मोनसे आबुं बाहायथि बिथांखिफोरा गाहायव होनाय बादि:

 • नखरखौ जरिप खालामनाय
 • आरजाथाव नखरखौ सिनायथिनाय
 • गंफ्रोम नखारा सासे सुबुंखौ दैथायहरनाय
 • दैथायहरनाय सुबुंखौ खाथिनि NDLM फोरोंथाय मिरुवाव आधार नम्बरखौ बाहायनानै मुं थिसनहोनाय।
 • सुबिदा मोनग्रा सुबुंनो जरखा इउजारनेम आरो पासवार्द होनाय।
 • LMS नि गेजेरजों सोलोंग्राया गावनो गाव इ-मदुलनि गेजेरजों सोलोंनाय।
 • मोनफ्रोम मदुलनि जोबथायाव आधार नम्बरनि सायाव बिथा खालामनानै सानफ्रोमबो नुजाथिनाय सोलिबाय थानाय सुमोन्थाय।
 • सोलोंनायनि खमसिन सम घन्टाखौ सुफुंनाय आरो सुमोन्थायखौ जाफुंहोनायनि उनाव हादरारि थाखोनि आन्जादनि थाखाय सोलोंग्राया नुजाथिनो हागोन।
 • फोरमानलाइखौ जाफुंसार बिनाइसाफोरनो होनाय जागोन।

फुंखा: एनदिएलएम

सोमोन्दो गोनां फुंखाफोर

 1. एनदिएलएम फोरोंथाय मिरुफोर
 2. एनदिएलएम राइजो फारि फोरोंथाय मिरुफोर
2.83673469388
दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top