हम / सोलोंथाइ
सेयार

सोलोंथाइ

  • Vikaspedia

    सोलोंथाया मोनसे गाहाइ सुबुं मोनथाइ

    जिब्रै बोसोर बैसोसिमनि गथʼनो बेसेन होनाङै आरो सोलोंथाइ होथारनांगौवा संबिजिदनि राहाफोरनि गेजेराव मोनसे। थांनाय जिथायाव भारता लेखा रोंनायनि हारनि बिथिङाव आरो बावैसो खामानियाव थिसननाय गथʼनो बेसेन होनाङै आरो सोलोंथाइ होथारनांगौ आइन, 2009 नि गेजेरजों गोबां जौगादों ।

  • Vikaspedia

    सोलोंथायाव खौरां आरो फोनांजाब बिरोंदामिन (ICT) बाहायनाय

    सोलोंथाइ बिथिङाव खौरां आरो फोनांजाब बिरोंदामिन (ICT) बाहायनाया सोलोंथाइनि खामानिफ्राव कारिकरी बाहायनानै गोख्रों खालामनायाव मोनसे गाहाइ बिफाव लायो। ICT आ जौगानाय, सोलोंथाइनि खामानिफोराव फोनांजाबनायनि दाहार आरो सोलोंनायनि थासारियाव खाबुखौ बांहोनायाव मदद खालामो।

सोलोंथाइ

सोलोंथाया जादों मोनसे खुन्थिया जायनि सायाव साफ्रोम नोगोरारि आरो हादरनि दावगानाया सोनारो। बे पर्टेलाव थानाय सोलोंथाइ आयदाया गाहायाव होनाय आयदाफोरनि सायाव गुमुर होगोन।

गथʼफोरनि मोनथाइ

बे खोन्दोआव गथʼफोरनि मोनथाइ आरो बेखौ रैखाथि होनो थाखाय गुबुन गुबुन बाहागोदारिफ्रा लानो गोनां मोनथाइखौ सोफानाय जागोन।

खान्थि आरो मावथांखिफोर

6 निफ्राय 14 बोसोर बैसोनि साफ्रोमबो गथʼवा बेसेन होनाङै आरो सोलोंथाइ मोनथारनांगौनि मोनथाइ दं। बेखौ भारत संबिजिदनि 86थि फोसाबथाइ आइननि 21ए दफायाव फोरमायनाय जादों।

गथʼफोरनि खना

गथʼफोरनि गोनोखो खोन्दोआ गथʼफोरनो सोंलु सोंला खालामना, गोरलैयै आरो नुनाय महराव गोनोखोनि गोनोखोआरि जाथाइनि सोमोन्दै सोलोंनो, गोदान गोदान बाथ्रा साननो आरो सोलोंनाय खान्थियाव गोख्रोङै बाहागो लाफानो मदद होयो।

फोरोंगिरिफोरनि खना

फोरोंनाय आरो सोलोंनाया मोनसे गोनांथार खान्थि जाय गोबां सोलाय सोलʼखौ सोफाना लायो। जेब्ला सासे सोलोंसाया गावसोरनि थांखियाव सहैनो आरो गोदान गियान सोफाना लानो, बाहायथि सोलोंनो आरो रोंगौथिखौ गावसोरनि सोलोंथाइनि रोंगौथियाव सोफाना लानो खामानि मावो अब्ला बे सोलाय सोलʼफोरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो।

अनलाइनजों सुनाय

आयदानि सायाव मोननाय गियानखौ सुनायनो थाखाय बायदि बैसोनि गथʼफोरनि गुबुन गुबुन आयदायाव थानाय गियानखौ सुनायनाया फरायसाफोरखौ साबसिनै जौगानो आरो फोसाबना लानो थाखाय मदद होयो।

सोलोंथायारि साबसिन सरʼ

गोबांबिथिङारि सोलोआ हवार्ड गार्डनारनि मानसिफोरनि सायाव बाहायनाय गोसोबिगियानारि सानथौ आरो बिसोरनि बायदि रोखोमारि सोलो (जुक्तिबादि, नुनो मोननाय, मेथाइनि, बायदि बायदि)। साफ्रोम मानसिनियाव मोनस्नियै सोलो थायो। सासे मानसिनियाव मोननै एबा बेनि बांसिन गाहाइ सोलो थानो हायो, आरो खायसे खायसे मानसिनियाव मोनस्निनि गेजेराव मोनस्नि सोलोआनो समानै थानो हायो।

जिउखां दिन्थिनाय

जिउखां दिन्थिनाया इयुनखौ साबसिनै महर होनायाव मदद खालामगोन। बे बाहागोआव फरायगिरिफोरनो थाखो 10, ग्रेजुवेट जानायनि उनाव बायदिसिना फरायनो हानाय खाबु आरो साख्रिनि खाबुनि सोमोन्दै मिथिहोगोन।

दिजिटेल लेखा रोंथाइ

बे वेब पर्टेलनि दिजिटेल लेखा रोंथाइ खोन्दोआ बायदिसिना उदां फुंखा बिरोंदामिन, बायदिसिना फन्ट बिरोंदामिन आरो कमपिउटारनि गुदिनि सायाव सोरजिनाय फुंखा मुवाफोर, गुबै हार्डवेरनि दिन्थिफोर, करेल द्र बाहायनानै गुबै महर होनाय आरो सायखʼजानाय मोननैसो ओनसोलारि रावफोराव कमपिउटार बाहायनायनि सोमोन्दै गले गले सोंजानाय सोंथिफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो नाजादों।

दिजिटेल सोलोंनाय फुंखाफोर

बे खोन्दोआव बायदिसिना अनलाइन सावरायलायनाय फुंखाफोरनि सायाव नोजोर बोहोनाय जागोन।

फुंखा फोनांजाबफोर

बेयो SSA, सरकारि फुंखाफोर, गुबै सोलोंथाइ आरो आथोनारि समानथाइ, गथʼफोरनि मोनथाइ आरो थुंलुंगा, हादरनां आरो हादरगेजेरनां फुंखा फोनांजाब बायदिनि बाहायथावना वेबसाइटफोरखौ लाफायो।

सावरायनायनि फराम

खौरांहोग्रा बिरोंदामिननि बे मुगायाव, ICT आ सोलोंथाइ खान्थियाव, गाहायै भारतनि गामि ओनसोलाव जाथावनाय आरो जाथावैनि गेजेराव फारागखौ कम खालामनायाव मोनसे बाखनायथावना बिफाव लादों। भारत जौगानाय लामानि सोलोंथाइनि गाहाइ थांखिया भारताव गुदि सोलोंथाइखौ बुहुमनां खालामनो नाजानायनि थांखिखौ मोनफुंनो नाजानाय आरो नांगौ रोखोम फुंखा मुवाफोर होनानै गथʼफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानाय।

2.66666666667
दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top