हम / गोहो
सेयार

गोहो

  • rural-energy-image

    सोमखोर आबहावा-बेयो साफ्रोमनिबो बिबान

    आबहावा आरो बोथोर सोलायनाया जथुमाफोरावलʼ सावरायजानाय मोनसे बुहुमनां जेंना जाना गैलिया। बेयो साफ्रोमनिबो सानफ्रोमबोनि जिवाव गोहोम खोलैनाय मोनसे समान जेंना जाना फैबाय। बेनिखायनो, जोंनि ग्रहसा हाखौ सोमखोर खालामनाया बयनिबो बिबान जाना फैबाय।

  • rural-energy-image

    बयबो गोहो मोननो हानाय जानायनि थाखाय

    गोदान गोहोखौ मोननो हानाया दावगानायनि गाहाइ फुंखा। भारता सिगांथिं दावगालांबाय थानायाव गोहोनि साहिदायाबो बांनायनिफ्राय बांबोदों। बे समाव, बांबोनाय गोहोखौ संरैखाहोना लाखिनाय, गोहोनि गुनखौ जौगाहोनाय आरो गोदान गोदान फुंखानिफ्राय गोहो दिहुननायखौ बांहोनाया मोजां नोजोर होजानोगोनां जादों।

बांबोनाय गोहोखौ संरैखाहोना लाखिनाय, गोहोनि गुनखौ जौगाहोनाय आरो गोदान गोदान फुंखानिफ्राय गोहो दिहुननायखौ बांहोनाया भारतखौ गावनि आथिङाव गसंनो हानायफोरनि गेजेराव मोनसे खालामनानै लाखिगोन।

बे गोहो पर्टेलनि गेजेरजों गोसोआव नांथाव सलʼफोरनि गेजेरजों गोजौनि आयदाफोरनि सायाव गियान होनो नाजानाय जादों जायफोरा नोंखौ बेफोरखौ बाहायनो गोसो बोरहोगोन आरो बेजों लोबबा गोनां मुलाम्फाफोरखौ मोनहोगोन।

गोहोनि गुदि

गोहोनि गुदि जेरै गोहोनि फुंखा, गोहोनि महर, मोब्लिबनि सानगुदि आरो गोहो आरो आथिखालाव गोहो बाहायनायनि सोमोन्दै फोरमायनाय जादों।

गोहो संरैखाहोनाय

गोहो संरैखानि गोनांथि आरो गोहोखौ नवाव, आबादाव, हान्थामेलायाव आरो बायदिसिना गुबुन गुबुन जायगायाव संरैखा खालामनायनि गोरलै राहाखौ बेयाव फोरमायनाय जादों।

गोहो आखा-फाखाथि

बै बिरोंदामिन जाय गोहो आखा-फाखाथि सोमजिहोयो बेखौ बेयाव सोनाय जादों।

गोहो दिहुनथाइ

गोदान गोदान फुंखानिफ्राय गोहो दिहुननाय बायदिसिना बिरोंदामिननि सोमोन्दै बेयाव सावरायनाय जादों।

मावनोगोनां हाबाफोर

हारि-हारिसाफोरनि गोहो आरो दैनि गोनांथिखौ मोनफुंनायनि आनजाद नायनाय आरो रोंगौथिखौ बेयाव बेखेवनाय जादों।

आइजो आरो गोहो

बे खोन्दोआ आइजो आरो गोहोजों सोमोन्दोगोनां बायदि बिथिंफोरखौ सोफाना लायो।

खान्थिनि मदद

सरकार आरो गुबुन गौथुमफोरनि बायदिसिना खान्थि आरो मावथांखिफोरनि सोमोन्दै बे खोन्दोआव फोरमायनाय जादों।

गामियारि गोदानथि

बे खोन्दोआव गाहाइ थाखोनिफ्राय गोदानथिनि सोमोन्दै रोखा गुमुर मोनो।

आबहावा

आबहावाजों सोमोन्दो गोनां गासै बिथिंफोर जेरै खान्थिफोर, सोलो, बिरोंदामिन बायदिफोरखौ बे खोन्दोआव सोफानाय जादों।

खारिबिथा

गोहो दिहुननाय, फाननाय, खामानि मावना होनाय, मावथांखि, रां दिहुनना होनाय बायदिसिना गौथुमफोरनि खारिबिथाखौ बे खोन्दोआव फोरमायथिनाय जादों।

दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top