हम / गोहो / गामियारि गोहो सावरायनायनि फराम
सेयार

गामियारि गोहो सावरायनायनि फराम

बे फरामा गामियारि गोहो सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सावरायनायनि थाखाय दं

सोलिबाय थानाय सावरायनाय एबा गोदान सावरायनायव बाहागो लानो गाहायनि फरिलाइनिफ्राय लोब्बा गोनां फरामखौ सायख
फरामनि मुं सावरायनायफोर दाबावेसो सावरायदों
ऊर्जाः उत्तमप्रयोगाः 0 जेबो सावरायनाय जागायजेनाखै
Back to top