सेयार

आजिम प्रेमजि फाउन्डेशन

इउनिसेफ

ट्रेइनिं मेनुवेल

ट्रेइनिं मेनुवेल

यआदार आरो सावस्रि

मुलियारि, मोदोमफ्रु आरो गाब गोनां आबादफोरनि दिहुनथाय

माइ आबादाव रिस्कखौ खमायनायनि बोसोनफोर

सोलंनायनि फुंखाफोर:

 
गथसानि जिउनि गुबुन गुबुन थाखोनि गोनांथार खारिथि
 
 
नलेज सेन्टार अपारेटर्सनि फुंखा बाहायबिजाब

बे प्रदाक्टनि बांसिन खारिथिनि थाखाय जों (आस)खौ कन्टेक्ट खालाम

Back to top