सेयार

बे अनलाइन बायग्रा-फानग्रानि जौसाङा नोंनि बेसाद आरो राहाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां हाथायनि खाबु खालामनानै होयो। नों आबाद, जिब-जुनार, आखाय आगजु, दाजेमारि, इलेकट्रनिक्स बायदिफोरजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोरखौ पष्ट खालामनो हागोन। नों आरोबाव भारा आरो कन्सालटेन्सि राहानि आबुं फोरमायथि मोनगोन।

बे अनलाइन प्लेटफर्मा सायखजानाय आयदायाव रोंगौसानि सलुशन जगायो। बाहायगिरिफोरा सोंथिखौ गावबा गाव रावजोंनो दैथायनो हागोन आरो इ मेइलनि गेजेरजों रोंगौसानि सुबुरुन लानो हागोन।

बे अनलाइन सोंगाबखौ गथफोरखौ गावसोरनि सरासनस्रा गियानखौ मिथिहोनो, आरो बिसोरनि गोसोनि बोलो आरो दिन्थिफुं गोहोखौ जौगाहोनो बानायनाय जादों। बे सोंगाब बादायनायाव थाखो 3 निफ्राय थाखो 10 नि फरायसाफोरा बाहागो लानो हागोन।

बे वेबा रेजिस्टार्ड बाहायगिरिफोरनो राङारि हाबा हुखायाव। मोजांसिन राहा दिन्थिनो मदद होनो थाखाय बानायजानाय। बे टुला बाहायगिरिफोरनो बिसोरनि गाहाय राङारि हाबाहुखायाव एस.एम.एस. एबा इ मेइलजों फिनगोसोखां एलार्ट हरो।

बे प्लेटफर्मा भिलेज लेभेल एन्टारप्रेनिउरशिपफोरनो दुलाराय भारतनि कमन सार्भिस सेन्टारफोराव थि फुंखाफोर जगायो। आरो भि.एल.इ.फोरखौ बिसोरनि रोंगौथिफोरखौ सावरायनो आरो फोरमायथिनो खाबु होयो।

आयजो, गथसा, लाइमोन आरो गुबुन गोग्लैसोनाय थाखोनि सुबुंफोरनो बिसोरनि गियान आरो हारोंथायखौ दानो थाखाय ओन्सोलारि रावनि गेजेरजों गुबुन गुबुन रोखोमनि कर्सफोर होनाय जायो।

बे अनलाइल टुला गोरबोयाव थानाय बिमा आरो गथ गोनां बिमानो मबाइल फनजों थोंजोङै रायज्लायनानै एन्टि नटाल, पस्ट नाटाल आरो गथफोरनि सोमोन्दै खारिथि हरो।

अनलाइन राहाफोर

 
अनलाइन बायग्रा-फानग्रानि जौसां..
 
अनलाइन रोंगौसानि सलुशन
 
 
फरायसालिनि गथफोरनि थाखाय अनलाइन सोंगाब
 
राङारि हाबाहुखानि फिनगोसोखां
 
 
सि.एस.सि. अपारेटरफोरनि थाखाय फुंखा प्लेटफर्म
 
गियान आरो हारोंथाइ दानाय
 
 
मबाइल राहाजों बिमानि सावस्रि साग्रांथि
 

बे प्रदाक्टनि बांसिन खारिथिनि थाखाय जों (आस)खौ कन्टेक्ट खालाम

Back to top