सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

Why Aadhaar

आदारनि जरखा आखुथायफोर

बे बिमुङा आधारनि जरखा आखुथायफोरनि सोमोन्दोखौ फोलोमगोन

  • अरायथि गोनां जायखौ थि खालामनाय जाबाय मानोना आधारा गासै समाव गनायजागोन आरो हादर नाङै आरो गासै सिबिथाय होग्राफोरजों नाजावजागोन।
  • फिथाय महरै बे नम्बरा गुदिथा, अरायथा सिनायथि दाथाय गोनां जागोन जायखौ दुलाराय हादरावनो रेबथुमगिरिफोर आरो एजेनसिफोरा गावसोरनि सिनायथि गोनां आरजलाइखौ दानो हागोन।
  • आधारा राइजो राजा, गावारि एजेन्सिफोर आरो थागिरिफोरनि गेजेराव फोथायथिखौ बांहोगोन। थागिरिया खनसे आधाराव मुं थिसनब्लथाय सिबिथाय होग्राफोरा सिबिथाय होनायनि सिगां गले गले नोंनि बायग्राखौ सिनाय (के वाइ सि) नायफिननाय जेंनायाव गोग्लैनांनाय नङा। थाग्राफोरनो सिनायथि बिलाइ गैयालाबासिनो बिसोर सिबिथायखौ गोबाव नेवसिगारनो हानाय नङा। थाग्राफोराबो खनफ्रोमबो समाव गले गले सिनायथि बिलाइ दिन्थिना जेंनायाव गोग्लैनांनायनिफ्राय बारगनो हागोन। गोसो जायोब्ला बिसोर बेंक एकाउन्ट, पासपर्ट एबा द्राइभिं लाइसेन्स सिबिथायफोरखौ लानो हायो।
  • गांसे रोखा फोरमान सिनायथि बिलाइ होनानै, आधारा गोरिब आरो सुबिदा मोनथारै नखरफोरनो सिबिथायफोर मोननायाव गोख्रों खालामगोन जेरैहाय खान्थि बादियै बेंकाव रां दोनथुमनाय आरो बिसोरनो सरकारा होनाय बायदि बायदि सुबिदाफोर आरो गुबुन गुबुन सिबिथायफोरखौ गोरलैयै मोननो हानाय खालामगोन।
  • मिरुयै खालामनाय बिरोंदामिन इउआइदिएआइनि दाथाया जायखि जाया समाव, जेरावबो, जेरैखि जाया फोरमान होनायाव हेफाजाब होगोन। आधारा बेबादिनो जेरावखि जाया मानो सिनायथिखौ होगोन।
  • आधारनि सिनायथि फोरमानथिखौ अफलाइन आरो अनलाइन बे मोननै राहायैबो खालामनो हायो, सेल फन एबा लेन्द लाइन फोनांजाबनायनि गेजेरजों अनलाइन गोजाननिफ्रायब्लाबो सिनायथिनि फोरमानखौ खालामनो हागोन।
  • गोजानै, अनलाइन आधार फोनांजाबनाय सिनायथि फोरमान नायनायखौ गोरिब आरो गामियाव थाग्राफोरनोबो समान सुबिदाखौ होगोन। ओरैहाय सोहोरारि गोरिब नङि थाग्राफोरा आथिखालाव गावसोरनि सिनाइथिलाइखौ फोरमान नायगासिनो दं आरो बेंकिं आरो फिसा फिसौ सिबिथाय बायदिफोरखौ लागासिनो दं।
  • आधारा सोसनफानाय समाव मुं थिसननायनि सिगां मोजाङै फोरमानबो नायगोन। नंखाय मुं थिसननायफोरखौ नायनो थाखाय थाग्राफोरखौ दाताबेजाव बिसोरनि ओनसोल आरो सावस्रियारि फोरमान खालमनाय (बायमेट्रिक) फोरमानफोरनि मिथिथायफोरखौ दाताबेजाव मोजाङै सोना दोंखादों। बेनो थि खालामो दि हाबाफारिया जागायनायनि सिगांनिफ्रायनो खारिथिफोरखौ जथायनाया रोखा। अदेबानि गोबां गोरिब आरो सुबिदा मोन्थारि सुबुंफोरहा सिनाइथि फोरमानलाइ गैया आरो आधारानो बिसोरनि थाखाय सिनायथिलाइ महरै गिबि जानो हागौ जायखौ बिसोर मोननो हागोन।
  • इउदिएआइ आ थि खालामना होगोन दि नोंनि थाग्राखौ सिनाय (के वाइ आर) माना मुं थिसननायनि थाखाय मोनसे बेरा जानाय नङा आरो बे लेखायैनो जायफोरहा सिनायथिलाइ गैया थाग्राफोरनि सिनायथि होग्रा खान्थिखौबो बेबादिनो जौगाखांहोनाय जादों। बे खान्थिनि गेजेरजों सिनायथिजानाय सुबुं (सिनायथि होग्रा) जायहा आधार दंखायो बिसोर जायफोर थाग्राफोरहा जेबो फोरमानथिलाइ गैया बिसोरखौ आधारनि थाखाय सिनायथि होनो हागोन।

सरकारा होनाय गुबुन गुबुन फोरमानथिलाइनिख्रुय आधारा माबोरै जुदा?

आधारा गाहायै मोनसे लेखाबिलाइ गैयि अनलाइन जाय सासे थाग्राखौ बिनि अराय जिउ जायखि जाया समाव जेरावखि जाया फोरमान खालामना होयो। बिनि फोरमान नायनायखौ फोरमान खालामग्रा दाजेमनि गेजेरजों अनलाइन नायनाय जायो जाय इउआइदिएआइनि मिरु सिनाइथि दोनथुमग्राजों फोनांजाबनाय आरो इउदिएआइ आव थानाय दातानि सायाव बिथा खालामनानै नायगिरनाय गुदि – “दाबि खालामनाय सुबुङा बेनो नामा?” सोलुनि ‘नंगौ’ एबा ‘नङा’ फिनखौ होगोन।

आधार फोरमान खालामनाय सिबिथाया आबुङै बाहायथियाव दं आरो हादरनाङै बायदि बायदि सिबिथाय होनाय खामानियाव बाहायजागासिनो दं। आधार कार्द आरो इ-आधारफोरखौ (आधारनि इलेक्ट्रनिक कपि) गाहायै थाग्राफोरनो गावसोरनि आधारखौ मिथोन थाखाय होनाय जादों।

फुंखा: इउआइदिएआइ

2.92452830189
हाथरखिनि सायाव लां आरो रेट होनो क्लिक खालामहाथरखिनि सायाव लां आरो रेट होनो क्लिक खालाम
दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
अधुनातनानि
more ...
Related Languages
Back to top