हम / गोहो / बिथांखि हेफाजाब / गामियाव मोब्लिब जगायनाय
सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

गामियाव मोब्लिब जगायनाय

गामियाव मोब्लिब जगायनाय बिथांखि आरो स्किमफोरजों सोमोन्दो गोनां खोथाखौ बे खोन्दोआव होनाय जादों।

गंसे गामिखौ माब्ला मोब्लिब गोनां होन्ना बुंनो हायो ?

1997 माइथाइ अक्टबर दाननि सिगांग्रो

गंसे गामिखौ मोब्लिब गोनां महरै बाहागो राननांगोन जुदि मोब्लिबखौ जायखि जाया खामानिनि थाखाय बेनि खाजोना होनाय ओनसोलाव बाहायनाय जायो।

1997 माइथाइनि अक्टबर दाननि उनाव

गंसे गामिखौ मोब्लिब गोनां होन्ना हमनाय जादों जुदि माब्लिबखौ मानसि थानाय जायगायाव खाजोना होनाय सिमानि सिङाव जायखि जाया खामानिनि थाखाय बाहायनाय जायो।

गामियाव मोब्लिब जगायनायनि गोदान बेखेवफोरथिया 2004-05 मायथायनिफ्रायसो जायो। (MOP, vide their letter No. 42/1/2001-D(RE) आ होनाय फेब्रुवारि 5 अक्ट 2004 आरो बेनि उन गोरोन्थि फोसाबनाय vide letter no. 42/1/2001-D(RE) 2004 माइथायनि 17 फेब्रुवारि)

गोदान बेखेवफोरथि बादियै गंसे गामिखौ मोब्लिब गोनां महरै फोसावनाय जागोन, जुदि:

  • गुदि दाथायारि जेरैहाय ट्रेनस्फर्मार रानसारथाय आरो लाइन रानसारथायफोरखौ मानसि थानाय जायगाफोरजों जेराव फिसा फिसा ओनसोल दलित बस्तिफोर थानाय जायगाफोराव होयोब्ला।
  • मोब्लिबखौ राइजोआरि जायगाफोराव होनाय जायोब्ला जेरैहाय फरायसालि, पन्छायतनि मावख, सावस्रि मिरु, फिसा सावस्रि फाहामसालि, समाजारि मिरु बायदिफोराव होयोब्ला।
  • गामिनि गासै नखरफोरनि अन्जिमानि खमैबो 10% अन्जिमानि नखरा मोब्लिब मोन्नाय जानांगोन।

फुंखा : गोहो मन्त्रालय

दिन दयाल उपाध्याय ग्रम ज्योति यजना (DDUGJY)

बे स्किमा फिदारखौ जुदा (गामियारि नखर आरो आबादारि) आरो गामि ओनसोलनि गासै थाखोआव जखा लानायखौ लाफानानै खोन्दो-गोसारथि आरो रानसारथाय राहाफोरखौ गोख्रों खालामनायनि सायाव गोसो होगोन। बेयो गामिनि नखरफोर आरो आबादारि कनजुमारफोरनो नैजिब्रै घन्टा गोहो होनायाव हेउफाजाब खालामगोन। आगोलनि स्किम गामियाव मोब्लिब जगायना जेरैहाय राजिब गान्धि ग्रामिन बिध्युतिकरन जयना (RGGVY) खौ गोदोन स्किमाव गामियाव मोब्लिब जगायनाय महरै हमफानाय जादों।

थाफादेरफोर

स्किमनि गाहाय थाफादेरफोरा जाबाय

  • आबाद आरो आबाद-नङि फिदारखौ जुदा खालामनाय
  • गासै थाखोआव (इनपुट्स पइन्ट, फिदार आरो रानसारथाय ट्रेन्सफर्मार) मिटार जा लाफानानै खोन्दो-गोसारथि आरो रानसारथाय नेटवार्कखौ गोख्रों खालामनाय
  • गामियाव मोब्लिब जगायनाय

बाजेटारि हेफाजाब

गासै बाहाय़थाय सम माखासेयाव आबुं स्किमा 43, 033 कौटि रां थि खालामदों जेराव 33,453 कौटि रां GOI निफ्राय बेजेटारि हेफाजाबनि गोनांथि जायो। गासै रानसारथाय कम्पानिजों लोगोसे गावारि रानसारथाय कम्पानिफोरखौ लाफानानै आरो राइजो गोहो बिफानफोरा बे स्किमनि सिङाव रांखान्थि अनसुंथायखौ मोन्नो हायो। कम्पानि रानसारथाया थि खालामनाय फोनांजाबथिनि गोनांथिखौ हमना लानानै गामियारि खामानि मावदाथायखौ गोख्रों खालामनायाव अनसुंथायखौ होगोन आरो स्किमनि सिङाव बिथाखिया गोग्लैजोबनाय बादि आबुं बिथांखि फोरमायथिखौ (DPRs) सोरजिगोन। बे स्किमखौ मावफुंनो थाखाय गामियारि मोब्लिब जगायथाय करपरेशना नडेल एजेन्सिनि खामानि मावगोन। बेयो रांखान्थियारि आरो मोदोमबाङारि जौगाथाय मोननैनिबो दानारि स्किमनि बाहायथाय जौगाथि फोरमायथिखौ गोहो आरो मिरु मोब्लिबारि बिगोमा मन्त्रालयनो जौगाथिनि फोरमायथिखौ हरगोन। नायगिदिं कमिटिनि सिंनि नेहाथारि (गोहो) नि मासिगिरिया बिथांखिखौ गानयथि होगोन आरो स्किमनि बाहायथिखौबो नायगोन।

मावफारि सम

खामानि होनाय लाइजाम बाहायथाया होनाय अक्टनिफ्राय बिथांखिखौ बे स्किमनि सिङाव 24 दान समनि गेजेराव मावफुंनांगोन।

रां फुंखा दाथाय

गुबुन जरखा राइजो थाखोफोरनि थाखाय स्किमखौ होनाय बाहागोआ 60% जौखोन्दो (थिखानाय मावनां थांखिखौ 75% सिम मावनफुंनो हायोब्ला) आरो 85% जरखा थाखो राइजोफरनि थाखाय (थिखानाय मावनां थांखिखौ 90% सिम मावनफुंनो हायोब्ला)। उफ्रा थिखानाय मावनां थांखिनि थाखाय होनाया जाबाय: सम मथे स्किमखौ मावफुंनाय, खनफ्रोम खारथायाव AT&C आ सेबबोना खमायलाहोब्ला आरो सिगांग्रो अनसुंथायखौ सरकारा होयोब्ला। सिक्किम, जम्मु काश्मीर, हिमाछल प्रदेश आरो उत्तराखन्डखौ लाफानानै गासै सा सानजायारि राइजोफोरखौ जरखा राइफोरनि थाखोआव सोफानाय जादों।

फुंखा: दि.दि.इउ.जि.जे.अवाइ.पर्टेल

2.87804878049
दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top