हम / गोहो / बिथांखि हेफाजाब / दाफिन्नाय शक्ति
सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

दाफिन्नाय शक्ति

बे खोन्दोनि सिङाव दाफिन्नाय शक्तिजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोर, स्किमफोर, बिथांखिफोर आरो मावथांखिफोरा थागोन।

सुर्यमित्र आदब जौगाथाय मावहाबाफारि
बि बिमुङा सुर्यमित्र अदब जौगाथाय मावथांखि सोमोन्दैनि मिथिथाय होगोन।
Back to top