हम / समाज अनसाइ / रोंगौथि बांहोनाय / भारताव दिहुननाय
सेयार
नाय
 • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

भारताव दिहुननाय

बे आयदाया भारताव दिहुननायनि गुमुरखौ सोफानानै लागोन-बेयो दिहुनथाइ खोन्दोखौ जौगाहोनायनि मोनसे गोख्रों आगान

भारताव दिहुननायनि सोमोन्दै

बे हाबाफारिनि गेजेरजों हादरनि आरो हादरनि बायजोनि दोनथुमग्राफोरखौ दोनथुमनो खावलायनानै-मोनसे गोगो आबहावा सोरजिनानै 125 कौटि मानसि थानाय गोख्रों-भारत दिहुनथाइ मावखुलि खालामनाय आरो बेजों लोगोसे मानसिफोरनो साख्रि सोरजिना होनायनि थांखि दं।

बेबो गोख्रों फालांगियाव हाबनायनि मोनसे फिथाइ नाथाय बेबो मोननै गोदान नागारजायै दिहुनथाइजों सोमोन्दो गोनां-गोदान राहाफोर एबा खाबुखौ दांहैनाय आरो नांगौ जखाखौ लाखिनो थाखाय जेंनाजों मोगामोगि जानाय।

राजखान्थियारि दैदेननाया बे बिथिङाव मुंदांखा जानो हागौ होनना सानजायो; नाथाय ‘भारताव दिहुननाय’ हाबाफारिखौ रांखान्थियारि सांग्रांथि, खुथाइ फोसाबनायनि मोनसे गलायमोनदेर सांग्रांथि बादि नुनो मोनो आरो जाय मानसिफोरनि लुबैनाय बादि खामानि मावगोन-गंसे जौगा भारत।

मावखʼवारि वेबसाइट www.makeinindia.gov.in नि फोरमायथिनाय नोजोरा खावसे समनि गेजेराव बोसोरसेयाव गुबुनफोरजों लोगोसे दिहुनथाइ खोन्दोआव 12-14% सिम हादरनि दिहुनथाइखौ बांहोनाय, 2022 नि गेजेराव हादरनि गासै हादरारि दिहुनथाइनि बाहागोखौ 16% निफ्राय 25% सिम बांहोनाय आरो फैगौ 2022 नि गेजेराव दिहुनथाइ खोन्दोआवनो 100 मिलियन उपेरा साख्रि सोरजिना होनो थांखि लानाय। बेफोर जादों भारतनि दिहुनथाइ खोन्दोआव मिथिहोजानाय मोननैसो जौगा थांखिनि टार्गेट, जाय गासै दिहुनथाइनि ब्रै-बा बाहागो बांनायनि बाथ्राखौ मिथिहोयो, जाय जानुवारी 2010 सिम नंखाय-बाखाय 3.3. जौखोन्दोलʼ बांदोंमोन।

सहैनो हाथावना टार्गेट

 • खावसे समनि गेजेराव दिहुनथाइ खोन्दोआव बोसोराव 12-14% बांहोना/नि थांखि लानाय जादों।
 • 2022 नि गेजेराव हादरनि गासै हादरारि दिहुनथाइनि बाहागोखौ 16% निफ्राय 25% सिम बांहोनो नाजानाय।
 • दिहुनथाइ खोन्दोआव 2022 नि गेजेराव 100 मिलियन उफेरा साख्रि सोरजिनाय।
 • दिहुनथाइयाव टेकनलजिनि गोथौथि आरो हादरारि बेसेन सरजाबफानायखौ बांहोनाय।
 • भारतनि दिहुनथाइ खोन्दोआव हादर गेजेरनां बादायलायनाय सानस्रिखौ बांहोनाय।
 • जौगानायनि गनायथावनाखौ रोखा खालामना होनाय, जरʼखायै आबहावा बिथिङाव।

2020 मायथाइनि जागायनायाव भारता रांखान्थि जौगानाय बिथिंनिफ्राय बाहुमनि मादाव थामथि आरो दिहुनथाइनि बिथिङाव थामथि जायगा आवग्रिनो हाहैगोन होनना साननाय जादों। BRICS आव भारतनि बाहागो लानाय बिफावखौ नुनानै बोसोरनैसो सिगाङाव 2050 मायथाइसिम समाइखिरा लानायनिख्रुइ बे नुथाइया जोबोद गोसो दुंथावनासिन। फैगौ मोन 2-3 जिथाइनि थाखाय ‘गनायथावना सुबुंअनजिमानि मुलाम्फा’ खौ नायनानै भारतनि दिहुनथाइ खोन्दोआव गोबां दाजाबथाइयारि बिथिंफोर दं। नांगौ जखानि खामानि मावग्रा मानसिफोर थानायाबो बेनि गुबुन मोनसेबाव खाबु। गुबुन हादरनि रुजुनायाव खामानि मावग्रा मानसिफोरनि बेसेनाबो कमसिन। भारताव फोथायथावना आरो थांना थानायनि राहा महरै आजावनाय माखासे फालांगि हान्जाफोरबो दं। हादरहा मोनसे उदां खान्थिबो दं लोगोसेनो हादरनि बाजारनि थाखाय आइननि खान्थि आरो बायग्राफोरनि गोसोखौ सुफुंनो हानाय गोहोबो दं।

मुंखʼजाथावना माइलखुन्थियाफोर

 • बुहुमनि गोख्रैसिन रांखान्थि बिथिं जौगा हादर महरै भारता गावखौ दिन्थिनो हाबाय।
 • फैगौ 2020 नि गेजेराव भारता गावखौ गोख्रैसिन रांखान्थि बिथिं दावगानाय बुहुमनि गंथाम हादरफोरनि गेजेराव आरो दिहुनथाइनि बिथिङाव गंथाम जौगा हादरफोरनि हाबफानो हागोन होनना साननाय जादों।
 • फैगौ मोन 2-3 जिथाइनि थाखाय गनायथावना सुबुंअनजिमानि मुलाम्फा। नांगौ जखानि खामानि मावग्रा मानसिफोर थानाय।
 • गुबुन हादरनि रुजुनायाव खामानि मावग्रा मानसिफोरनि बेसेना कमसिन।
 • माखासे फोथायथावना आरो थांना थानायनि राहा महरै आजावग्रा मोजां फालांगि हान्जाफोर दं।
 • हादरनि हाथायाव माखासे ग्राहकफोर दं।
 • जौगा थाखोनि गोनोखोआरि आरो कारिकरी फसंथानफोरजों बानजायजानाय गोख्रों कारिकरी आरो इन्जिनियारिं बिथिङाव गियान गोनां मानसिफोर दं।
 • गुबुन हादरनि दोनथुमग्राफोरनि थाखाय मोजां सामलायजानाय आरो गोजोर रांखान्थिनि बाजार दं।

नांगौरोखोम टेकनलजि बायनाय, पेटेन्टनि मोनसे जथाइ सोरजिनाय आरो बार गुबुंले जानायखौ होबथानो आरो बांद्राय गोहो जानायखौ कम खालामनो थाखाय हादरावनो आगजु दिहुनना लानाय बायदिनि थाखाय मोनसे टेकनलजि बायनाय आरो जौगाखां फाण्डबो थांखिनाय जादों। बेयो पेटेन्ट लाग्राफोरनिफ्राय इन्टेलेकसुवेल प्रपार्टी राइटखौ बायगोन।

खामानिमावग्राफोरनि ट्रेइनिं

दिहुनथाइ खोन्दोआ हारसिंनो जेबो दिहुननो हाया जुदि बेयाव रोंखा-राखा मावग्रा थाया आरो बे बिथिङाव रोंगौथि गोहोखौ बांहोनो थाखाय सरकारा लानाय हाबाफारिनि बाथ्राखौ मुंखʼनो हायो। नांगौ रोखोम रोंगौथि बांहोनाया गामिनिफ्राय ओंखारबोनाय मावग्राफोरखौ खामानियाव फोनांनो खाबु होगोन लोगोसेनो गासैनिबो जौगानाय बिथिङाव नोगोरनि निखावरिफोरखौबो थि लामायाव लाबोना होफैगोन। बेयो दिहुनथाइखौ बांहोनायनि थाखाय मोनसे गाहाइ आगान जागोन।

रोंगौथि जौगाहोनाय आरो इनट्रेप्रेनेउरसिपनि गोदान बिफाना रोंगौथि जौगाहोनायनि सायाव हादरनां खान्थिखौ सोदांफिननो आखाइयाव लादों। बेयो मुंखʼजाथावना दि गामि जौगाखां बिफाननि सिङाव, सरकारा Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) – बयबो गोख्रों जानायनि थाखाय रोंगौथि जौगाखांनाय मुंनि रोगौथि जौगाखांनायनि थाखाय मोनसे गोदान हाबाफारि आखाइयाव लादों।

बे गोदान ट्रेइनिं हाबाफारिनि सिङाव हादरनां कमैबो गं 1500 निफ्राय 2000 सो ट्रेइनिं खुलिफोर फसंनो आखाइयाव लादों आरो बे गासै सानथांखिखौ PPP मदेल बाहायनानै 2000 कौटि रां खरसानि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। बे गौदान ट्रेइनिं हाबाफारिया लाइमोनफोरखौ दाम-थानाय बाजारफोर स्पेइन, एउएस, जापान, रासिया, फ्रान्स, चीन, इउके आरो सोनाब एसियायाव खामानि मोननो हाना/ खालामगोन। गिबि बोसोरनैयाव सरकारा बोसोराव 3 लाखसो लाइमोनफोरखौ ट्रेइनिं होनो थांखि लादों आरो 2017 नि जोबनायथिं, बे हाबाफारिया 10 लाख गामिनि लाइमोनफोरखौ सोफाना लानो हागोन होनना साननाय जादों।

फुंखा: Press Information Bureau

2.91071428571
दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top