हम / समाज अनसाइ / समाजारि रैखाथि
सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

समाजारि रैखाथि

बे आयदाया समाजारि रैखाथिनि बायदि बिथिं जेरै जानाय-लोंनायनि मोनथाइ, थाग्रा देरा, रैखाथि, साख्रि, पेन्सन आरो बिमा जानाय बायदिनि गुमुर होयो।

अटल पेनसन मावथांखि
बे आयदायाव अटल पेनसन मावथांखिनि खौरां होनाय जादों।
गाहाइमन्त्री रैखाथि बिमा मावथांखि
बे आयदायाव गाहाइमन्त्री रैखाथि बिमा मावथांखिनि गुमुर होनाय जादों।
Back to top