हम / समाज अनसाइ / खुदिया आरो आइजोफोरनि जौगाथि / Girl child welfare / हिन्जावसाखौ रैखा खालाम हिन्जावसाखौ फोरों
सेयार
नाय
 • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

हिन्जावसाखौ रैखा खालाम हिन्जावसाखौ फोरों

बे बिमुङाव Beti Bachao Beti Padhao जों सोमोन्दो गोनां बिथांखिनि मिथाथाय थागोन

Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) बिथांखिखौ अक्टबर दाननि 2014 मायथायाव खुदिया आथोन रुजुथाय (Child Sex Ratio) खमायलांनाय जाहोनखौ बोस्रांनो बेखेवनाय जायो। बे बिथांखिखौ हारियानानि पनिपताव 2015 माइथायनि 22 जानुवारियाव बेखेवनाय जायो। आइजो आरो खुदियाफोरनि जौगाथि, सावस्रि आरो नखरनि जौगाथाय आरो सुबुं सम्फद जौगाथायनि बेयो मोनसे थाम बेंखन मन्थ्रियारि आफादनि नाजानाय।

गुबै थांखि

खुदिया हिन्जावसाखौ लाना रंजा आरो बिनो सोलोंथाय मोनहो

जिल्लाफोरखौ सिनायथिबाय

गिबि खोलोब

गासै राइजो/मिरुजों खुंजानाय राइजोफोराव खमैबो गंफ्रोम राइजोआव गंसे जिल्लाखौ 2011 माइथायनि सुबुं सानखो बादियै गासै गं 100 जिल्लाफोरखौ खम खुदिया आथोन रुजुथायनि सायाव बिथा खालामनानै सिगांग्रो बिथांखि महरै सिनायथिबाय। जिल्लाफोरखौ सिनायथिनायनि मोन्थाम बिथाया जाबाय:

 • हादरारि सरासनस्रा जौखोन्दोनि गाहायनि जिल्लाफोर (गं 87 जिल्लाफोर/ गं 23 राइजोफोर)
 • हादरारि सरासनस्रा जौखोन्दोनि सानि नाथाय खमायबोनायखौ दिन्थिनाय दाहार (गं 8 जिल्लाफोर/गं 8 राइजोफोर)
 • हादरारि सरासनस्रा जौखोन्दोनि सानि नाथाय बारायबोनायखौ दिन्थिनाय दाहार (गं 5 जिल्लाफोर/गं 5 राइजोफोरखौ सायखनाय जादों जाहाथे खुदिया आथोन रुजुथाय थोरोबखौ समान लाखिनो हायो आरो गुबुन जिल्लाफोरा गावसोरनि रोंमोन्थायनिफ्राय सोलोंनो आरो मावफानो हायो।)

नैथि खोलोब

बिथांखिखौ गं 11 राइजो/मुरुजों खुंजानाय राइजोफोरनिफ्राय 918 नि गाहायाव थानाय खुदिया आथोन रुजुथायखौ लानानै गं 61 उफ्रा जिल्लाफोरसिम बांहोनाय जादों। उफ्रा जिल्लाफोरखौ लाफानाय फारिलाइखौ मोन्नो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम।

थांखिफोर

 • फारसेथिंल’ जाना आथोनारि फारागथि सायखनायखौ होबथा।
 • हिन्जावसा खुदियाखौ रैखा खालामनाय आरो थांना थानायखौ थि खालामा।
 • खुदिया हिन्जावसाफोरनि सोलोंथायखौ थि खालाम।

गुबै थांखिफोर

 • हिन्जावसा खुदियाफोरखौ बेसेन होनो आरो बिसोरनि समानथाय सोलोंथाय जौगाथायनि थाखाय समाजखौ फोजाखांनाय आरो फोनांजाबनाय सोरजिनो केम्पैन खालाम।
 • राइजोआरि जायगायाव सि.एस.आर. /एस.आर.बि. खमायबोनाय जेंनाफोरखौ फोरमाय जाय फोसाबनाय मोजां खुंथायनि थाखाय मोनसे फोरमायथि मोन्थिहोग्रा जानो हागौ।
 • गालय मोन्देर हारि आरो गोसारनानै थानाय आथोननि सायाव गोनांथार जिल्लाफोर आरो सि.एस.आर. खम सोहोरफोराव आथोननि सायाव गोनांथि होनानै खामानि माव।
 • जायगानि हारि/आइजोफोर/लाइमोनफोरजों लोगो जानानै सांग्रां आरो पन्छायति राज फसंथान/सोहोरारि जायगानि आफाद/गुदि थाखोनि खामानि मावग्राफोरखौ फोरोंथाय होना समाज सोलायहोग्रा महरै खामानि माव।
 • आथोन आरो खुदियाफोरनि मोन्थायखौ होनो सिबिथाय मावफारि/बिथांखि आरो हाबाफारिफोरा थोजासे नंगौ ना नङा थि खालाम।
 • गेजेरनां-ओनसोलारि आरो गेजेरनां-फसंथानारिफोरखौ जिल्ला/खोन्दो/गुदि थाखोआव मावनो हानाय बादि खालाम।

प्रजेक्ट (बिथांखि) खौ बाहायनाय

 • बिथांखिफोरखौ सामलायनाय आरो सालायनो थाखाय आइजो आरो खुदिया जौगाथाय मन्त्रालया बाजेटफोरनि थाखाय मिरुनिफ्राय बिबान गोनां।
 • राइजो थाखोआव, नेहाथारि, आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाना गासै बिथोन आरो बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बिबान गोनां।
 • जिल्ला थाखोआव, जिल्लाजों दैदेनजानाय खांगिरि/जिल्ला मावखगिरि बिफानजों सोमोन्दो गोनां (सावस्रि आरो नखर जौगाथाय; सिबिथाइ बिगोमा (PC&PNDT) सोलोंथाय; पन्छायति राज/गामियारि जौगाथाय, पुलिस) जिल्ला थि आयेनारि सिबिथाय बिगोमा (DLSA) खौ लाफानानै गोख्रों मावफुंनाय, नायनाय आरो जिल्लानि खामानि बिथांखिनि सुबुरुनथायनि थाखाय गंसे जिल्लानि टास्क फर्स (DTF) आ बिबान गोनां।
 • ब्लक थाखोआव, गंसे ब्लक थाखोखौ दालाइ खोन्दोआरि हाकिम/दालाइ खोन्दोआरि मावखगिरि/ब्लक जौगाखां मावखगिरिनि (गावबा गाव राइजो सरकारा थिरांथा लानाय बादियैजानो हागौ) मासिगिरिनि सिङाव गंसे ब्लक थाखोनि आफादखौ गोख्रों मावफुंनाय, नायनाय आरो ब्लकनि खामानि बिथांखिनि सुबुरुनथायनि थाखाय दानो हागौ।
 • गामि पन्चायत /वार्द थाखोआव-सोमोन्दो गोनां पन्चायत समिति/वार्द समिति (सोमोन्दो गोनां राइजो सरकारा थिरांथा लानाय बादियै जानो हागौ) गामि पन्चायत /वार्दनि बेन्दोंजों सोमोन्दो गोनां आबुङै हेफाजाब होनाय आरो सुबुरुनथायखौ बिथांखिनि सिङाव गोख्रोङै मावफुंनायाव बिबान गोनां।
 • गामि थाखोआव-गंसे गामिनि सावस्रि खिनाय-हासुनाय आरो गुफुं आदार कमिटिफोरा (पन्चायतजों दालाइ आफाद महरै सिनायथिजानाय) गामि थाखोआव बिथांखि मावफुंनायखौ हेफाजाब होगोन आरो नायनायखौ दैदेनगोन। सिगां सारिनि खामानि मावगिरिफोरा (AWWs, ASHAs & ANMs) आ सि.एस.आर., तथ्य बुथुमनानै, खुदिया हिन्जावसानि आरो बिसोरनि नखरजों सोमोन्दो गोनां बिथांखि/हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै जेंनाफोरनि सायाव बिथा खालामनानै सांग्रांथि लाबोगोन आरो मिथिथायखौ गोसारहोगोन बायदि बायदि।
 • सिनायथिजानाय सोहोरफोर/सोहोरारि ओनसोलफोराव- बिथांखिफोरा मिउनिसिपाल करपरेसननि सुबुरुनथाय आरो दैदेननायाव मावफुंजागोन।

फुंखा:आइजो आरो खुदिया जौगाथाय मन्त्रालय

3.04838709677
दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top